top of page

Over ons

OVER ONS

Statutaire naam:
Amber Jano – Eénmanszaak

Handelsnaam:
Dear Planet

Bezoekadres:
Ekelendriesstraat 1

1755 Gooik
België

Vestigingsadres webwinkel:

Meusegemstraat 118A

1861 Wolvertem

België

Telefoonnummers: 
mobiel nummer +32(0)468 15 60 30


bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09.30 u. tot 16.00 u.

E-mailadres:
amber@dear-planet.com

Ondernemingsnummer:
0711.891.908

Btw-identificatienummer: 
BE 0711.891.908

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Dear Planet

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Artikel 3: Algemene bepalingen

Artikel 4: Prijs

Artikel 5: Aanbod

Artikel 6: Online aankopen – Tot stand komen van de overeenkomst

Artikel 7: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9: Herroepingsrecht

Artikel 10: Garantie

Artikel 11: Klantendienst

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Artikel 13: Privacybeleid

Artikel 14: Gebruik van cookies

Artikel 15: Auteursrechten

Artikel 16: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Artikel 17: Wijziging voorwaarden

Artikel 18: Bewijs

Artikel 19: Klachten – Geschillen

Artikel 20: Toepasselijk recht

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Artikel 1 – Definities

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 • Dag: kalenderdag;

 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 • Klant: een bezoeker van deze e-commerce website

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Statutaire naam:
Amber Jano – Eénmanszaak

Handelsnaam:
Dear Planet

Vestigingsadres:
Ekelendriesstraat 1
1755 Gooik
België

Telefoonnummers: 
mobiel nummer +32(0)468 15 60 30
bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09.30 u. tot 16.00 u.

E-mailadres:
amber@dear-planet.com

Ondernemingsnummer:
0711.891.908

Btw-identificatienummer: 
BE 0711.891.908

 

Artikel 3: Algemene bepalingen

De e-commerce website www.dear-planet.com/store van Dear Planet, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Ekelendriesstraat 1, BTW BE 0711.891.908, hierna ook “de Ondernemer”, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Dear Planet dient de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Ondernemer aanvaard zijn. Ondanks dat de Ondernemer steeds zal zorgen voor een zo snel mogelijke levering en dit meestal binnen 1 tot 4 werkdagen, dient de Klant echter rekening te houden met onderbrekingen in de verwerking van bestellingen omdat er niet altijd voor permanentie kan gezorgd worden tijdens rustdagen en verlof. Bij twijfel of ingeval van een dringende levering, wordt het ten zeerste aangeraden aan de Klant om contact op te nemen met de Ondernemer.

 

Artikel 4: Prijs

De bij de artikelen vermelde prijzen gelden voor bestellingen binnen de Europese Unie en zijn uitgedrukt in euro, inclusief (Belgische) BTW en alle andere door de Klant te dragen taksen of belastingen opgelegd door de Belgische Wetgevingen ter zake. Opmerking: in het overzicht van het winkelmandje, in het bestellingsoverzicht of bestelbonnen en facturen worden de goederen exclusief BTW opgesomd en met een aparte vermelding van de totale BTW.

Indien er leveringskosten worden aangerekend zullen deze apart, duidelijk en tijdig vermeld worden tijdens het bestelproces en vooraleer het tot stand komen van de overeenkomst.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Tenzij anders vermeld, zijn de bijhorende foto’s zo getrouw mogelijk maar decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De kleurweergave is bovendien sterk afhankelijk van scherm tot scherm en de instellingen van de gebruiker.

 

Artikel 5: Aanbod

Het aanbod van Dear Planet betreft vooral artikelen die bijdragen tot een plasticvrije levensstijl. Daarnaast biedt de webshop ook natuurlijke, veganistische en cruelty free (diervriendelijke) producten aan. Ook downloads zoals tickets, e-books, printables, etc., zullen af en toe beschikbaar zijn.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet. De Ondernemer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Ondernemer. Dear Planet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 6: Online aankopen – Tot stand komen van de overeenkomst

Iedere bezoeker van de e-commerce website kan het aanbod bekijken. De Klant kan enkel als gast een bestelling plaatsen. Er worden geen accounts en wachtwoorden bewaard.

De bestelprocedure via onze webshop verloopt in een aantal duidelijke stappen om de aankoop of bestelling af te ronden. Elke stap blijft zichtbaar en kan indien gewenst opnieuw aangepast worden.

De Klant heeft, zonder bijhorende kosten, de keuze tussen een aantal online betaalmogelijkheden waaronder Bancontact, kredietkaarten, etc.

Een overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde verder in dit artikel, wanneer de Klant met succes de bestelprocedure heeft voltooid en aan de daarbij gestelde voorwaarden heeft voldaan en, behalve wanneer het saldo nul euro bedraagt, de betaling van het saldo van de prijs of – in voorkomend geval – het voorschot met succes werd afgehandeld. Indien de betaling van de prijs of voorschot gebeurt per bankoverschrijving via kanalen eigen aan de Klant zoals o.a. online bankieren of papieren overschrijving, komt de overeenkomst bovendien in dit geval pas tot stand na ontvangst van het saldo of voorschot op de rekeningen van de Ondernemer.

Indien de bestelling integraal via de e-commerce website werd afgehandeld, met of zonder gebruik te maken van de geïntegreerde betaalmethoden, ontvangt de Klant hiervan onverwijld een bevestiging via het door de Klant opgegeven e-mailadres. Ontvangt de Klant geen bevestiging van bestelling binnen vijftien minuten na het afronden van de bestelprocedure, ook niet in spam-folders, dan wordt de Klant ten zeerste aangeraden om contact op te nemen met de klantendienst. Dit kan steeds via e-mail of andere aangeboden elektronische communicatiemiddelen of nog telefonisch tijdens de kantooruren. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden, tenzij de Ondernemer kan aantonen dat de bevestiging daadwerkelijk werd verzonden, binnen een redelijke termijn en nog voor het initiatief van de Klant om de overeenkomst te ontbinden. Het gebrek van ontvangst door de Klant van de bevestiging van bestelling door ondermeer de invoer van een foutief e-mailadres door de Klant, de ontvangst van berichten in o.a. spam-folders, het tegenhouden van berichten door o.a. virusscanners, interne servers, etc. doen geen afbreuk aan de overeenkomst.

Indien de bestelling niet integraal via de e-commerce website kan worden afgehandeld zoals ondermeer voor specifieke bestellingen, bestellingen op maat of niet op voorraad en waarbij de Klant na individuele communicatie, schriftelijk en al dan niet via elektronische weg, een offerte ontvangt, komt de overeenkomst in dit geval pas tot stand na aanvaarding door Klant van de offerte en de daarbij gestelde voorwaarden en in voorkomend geval, na ontvangst van de betaling door de Klant van een voorschot of het saldo van de prijs op de rekeningen van de Ondernemer.

De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden Indien een bestelling niet wordt aanvaardt, zal de Klant hiervan op de hoogte gebracht worden onder vermelding van de reden. 

De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

 • het adres van de vestiging van de Ondernemer waar de Klant schriftelijk met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 • indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 7: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Leveringsmethoden

De Klant heeft de keuze uit verschillende leveringsmethoden afhankelijk van het land van bestemming en welke duidelijk worden weergegeven tijdens de bestelprocedure samen met de eventuele verzendingskosten:

 • afhalen in de vestiging te 1861 Wolvertem (België), Meusegemstraat 118A: steeds gratis ongeacht het aankoopbedrag – afhaling enkel mogelijk na afspraak

 • verzending naar PostPunt of Postkantoor (ENKEL België): de Klant dient hiervoor het gewenste PostPunt/Postkantoor in het vak ‘Commentaar’ te vermelden tijdens de laatste stap (‘betaalinformatie’) – voordelen: nooit meer thuis wachten op bode of een gemiste levering – levering/oppikken meestal ook mogelijk op zaterdag – vele PostPunten bieden ruime openingsuren – 14 dagen tijd voor afhaling – melding van BPost dat pakket klaar ligt voor afhaling – breng zeker uw identiteitskaart mee

 • verzending naar een door de Klant opgegeven adres (: de ontvanger dient meestal aanwezig te zijn tijdens de afgifte van het pakket voor een handtekening en/of niet-passend in brievenbus – eenvoudig en makkelijk indien men meestal aanwezig is op het opgegeven adres

De verzending wordt uitgevoerd door vertrouwde pakketdiensten zoals BPost ofwel door de Ondernemer zelf. 

Leveringstermijnen

Bindende leveringstermijnen

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling van goederen uit voorraad, deze goederen ofwel aan de woonplaats van de Klant of pakket-afhaalpunt geleverd ofwel ter beschikking gesteld voor afhaling in de vestiging of afhaalpunt van de Ondernemer en dit volgens de door de Klant gekozen leveringswijze.

Voor goederen die niet op voorraad zijn maar toch kunnen nabesteld worden, bestellingen op maat of volgens de specificaties van de Klant gelden andere, niet-bindende leveringstermijnen. Deze staan vermeld bij het desbetreffende product of worden uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden bestellingen die meerdere producten bevatten met een verschillende levertijd, steeds gezamenlijk geleverd in een enkel pakket. De leveringstermijn die dan in acht dient genomen te worden is deze van het product met de langste leveringstermijn.

Niet-bindende en louter informatieve leveringstermijnen

Dear Planet zal alles in het werk stellen om alle overeenkomsten (bestellingen) met bekwame spoed uit te voeren. Verzendingen en afhalingen gebeuren twee tot driemaal per week en meestal op maandag en donderdag. Indien dit samenvalt met een feestdag, gebeurt de verzending de daaropvolgende dag dat BPost kantoren open zijn. Bestellingen op maandag en donderdag en die nog voor 14 uur geplaatst werd door de Klant, kunnen meestal nog op dezelfde dag verwerkt worden. In praktijk betekent dit een levering binnen 1 tot 4 werkdagen.

Indien de Klant heeft gekozen voor ‘Afhalen’ dient de Klant tijdens het bestelproces een beschikbare tijd en datum te selecteren. Zodra de goederen klaar staan voor afhaling, ontvangt de Klant hiervoor een bericht.

Landen van bestemming

Verzendingen voor bestellingen die volledig online worden afgehandeld via de webwinkel kunnen voorlopig enkel naar België verzonden worden en dit om ecologische redenen. Voor digitale goederen zoals downloads gelden deze beperkingen niet en kunnen wereldwijd besteld worden. 

Op aanvraag en onder voorbehoud kunnen bestellingen naar de buurlanden worden verzonden. Hiervoor dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst.

Verlies of beschadiging

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld schriftelijk, al dan niet via elektronische weg, worden gemeld aan de Ondernemer.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Ondernemer was geboden. 

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Dear Planet. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Dear Planet te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Dear Planet. Met “Consument” wordt bedoeld elke natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Bedenktijd

Dit is de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals bepaald in vorige paragraaf.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping – meegestuurd met de levering ofwel beschikbaar op de e-commerce website van Dear Planet – of op andere ondubbelzinnige wijze, schriftelijk per post of per e-mail, aan de Ondernemer. 

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in vorige paragraaf bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken en waarbij de Klant op vraag van de Ondernemer bewijs moet kunnen voorleggen van de effectieve afgifte. Hiervoor komen in praktijk enkel aangetekende zendingen en zendingen met ‘Track&Trace’ in aanmerking.

De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, ongebruikt, in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Klant kan ook opteren om, na afspraak, het product zelf of een door de Klant aangewezen derde, terug te brengen naar Dear Planet te Wolvertem of op aanvraag van de Klant naar een ander, door de Ondernemer schriftelijk en ondubbelzinnig kenbaar gemaakt adres. 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. Tenzij de Klant het product zelf terugbrengt, wordt het ten stelligste aangeraden dat de Klant de retour-zending tegen ‘handtekening bij ontvangst’ en desgevallend ‘verzekerd’ laat gebeuren. Zo niet is de bewijslast door de Klant dat het pakket daadwerkelijk en succesvol werd geretourneerd praktisch onmogelijk. 

De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Dear Planet zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van onder andere het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, in geval van verbruiksgoederen wanneer de inhoud of hoeveelheid, al dan niet gedeeltelijk, verbruikt werd, beschadigde originele verpakking, onvoldoende beschermd terugsturen, verlies of beschadiging tijdens de terugzending. De Klant blijft evenwel aansprakelijk voor schade en/of verlies tijdens het terugzenden, ook al ligt de fout geheel bij de vervoerder. Hiervoor kan de Klant zich optioneel verzekeren bij de meeste vervoerders. De behandeling en de verantwoordelijkheid voor alle communicatie, geschillen, bewijsvoering en dergelijke die zouden ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Klant en de door hem of haar aangestelde vervoerder voor het terugzenden, blijven ten alle tijde bij de Klant en diens aangestelde vervoerder.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten en de Klant verzocht heeft om de verrichting van deze diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst, aan hetgeen reeds geleverd is op het moment dat hij de Ondernemer ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept of in het geval van de huur van fysieke goederen, het moment dat samenvalt met de postdatum van de retourzending of de datum van het terugbrengen door de Klant of het afhalen door de Ondernemer.

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen of de Klant het product zelf terugbrengt, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.

De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode of het product door de Ondernemer zelf wordt afgehaald of het product door de Klant zelf wordt teruggebracht. De terugbetaling is steeds kosteloos voor de Klant.

Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de koper effectief betaalde bedrag voor het product en de levering ervan. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden met behoud van alle voorwaarden en geldigheidstermijn van de oorspronkelijke waardebon.

Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [mits de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];

 • catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding alsook live events en live cursussen, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien uitgezonderd wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend tenminste 14 dagen voor de aanvang van elk respectievelijk onderdeel van de dienst

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Dear Planet geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 • behalve voor goederen uit voorraad, de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

 • de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 • goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 heeft de consument wettelijke rechten. De wet op de garantie is van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen aan een consument die koopt voor privégebruik. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar en beloopt meestal 2 jaar voor nieuwe producten. Elke bijkomende, commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij levering aan niet-consumenten, bijvoorbeeld in het kader van een professionele activiteit en waarvoor een factuur of bestelbon met ondernemingsnummer of btw-nummer werd uitgegeven, is enkel de door de Ondernemer of fabrikant aangeboden commerciële garantie van kracht. De termijn van deze commerciële garantie bedraagt meestal één jaar tenzij de fabrikant ook in deze gevallen een langere termijn voorziet.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om indien enigszins mogelijk, de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant werden afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Dear Planet. Indien het product dient geretourneerd te worden, zal de Klant het artikel het volgens de hiervoor ontvangen instructies en op zijn kosten terug te bezorgen aan Dear Planet zodat kan worden nagegaan dat het defect reeds aanwezig was bij levering. Het product kan ook na afspraak worden afgegeven bij Dear Planet te Wolvertem. Indien nadien blijkt dat de wettelijke garantie van kracht is, zijn er geen kosten voor de consument en zullen de reeds gemaakte kosten voor de verzending worden vergoed indien de instructies nauwgezet werden opgevolgd.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Dear Planet zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op normale slijtage en/of verkleuring, defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of het niet-naleven van de onderhoudsinstructies indien aanwezig en elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 11: Klantendienst 

De klantendienst van Dear Planet is per post of elektronisch bereikbaar zoals beschreven in Artikel 2 van deze voorwaarden. Alle vragen, opmerkingen, klachten, enzovoort die via e-mail of andere elektronische communicatie worden verstuurd, worden met bekwame spoed behandeld en uiterlijk binnen twee werkdagen beantwoord, behalve eventueel tijdens sommige periodes waarin de winkel gesloten is zoals aangegeven op de website van de Onderneming. Indien zulks nodig zou blijken, wordt de postdatum of datum waarop een elektronisch bericht werd verstuurd, in aanmerking genomen om de rechten van zowel de Klant als van de Ondernemer te doen gelden.

Voor dringende gevallen is het raadzaam om de schriftelijke communicatie telefonisch te bevestigen aan de klantendienst. Eventueel kan er aan de vraag voorrang gegeven worden.

 

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Dear Planet beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 8% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 20 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Dear Planet zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 13: Privacybeleid

De manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring kan de Klant eenvoudig raadplegen op onze website .

 

Artikel 14: Gebruik van cookies

Net als elke andere website gebruikt ook onze website en de onderdelen ervan ‘cookies’. 

De manier hoe onze website gebruik maakt van cookies is vastgelegd in ons cookiebeleid.

 

Artikel 15: Auteursrechten

De inhoud van onze website, of de inhoud van enige andere onder het Auteursrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie, mag zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd en/of voor commerciële doeleinden ingezet worden.

 

Artikel 16: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Dear Planet om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 17: Wijziging voorwaarden 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd. Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Dear Planet. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

 

Artikel 18: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 19: Klachten – Geschillen

Bij een klacht neemt de Klant eerst contact op met de Ondernemer waarbij beide partijen tot een minnelijke schikking trachten te geraken.

Indien deze oplossing niet lukt kan elke partij beroep doen op de rechtbank, maar dit duurt vaak zeer lang en is duur.

Als Europese consument kan de Klant echter beroep doen op het door de Europese Commissie gelanceerde ODR-platform en dat alle erkende instanties voor alternatieve geschillenbeslechting (alternative dispute resolution, ADR) in Europa verzamelt. Een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting of ADR-instantie lost uw geschil op zonder dat u de rechtbank moet inschakelen. Alle Europese consumenten met een probleem over een online-aankoop kunnen hun klacht indienen via dit ODR-platform. Voor meer informatie kan men terecht op:

https://www.eccbelgie.be/over-ecc/odr-contactpunt

Contactgegevens van het Belgische ODR-contactpunt:
+32 2 892 37 12
Werkdagen van 9 u. tot 13 u.
odr@eccbelgium.be
Hollandstraat 13 – 1060 Brussel

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Het modelformulier voor herroeping van een overeenkomst kan de Klant eenvoudig downloaden van onze website

Privacy Beleid

PRIVACY BELEID

Privacy Verklaring - Dear Planet

Bijgewerkt op 22 november 2019

We hechten veel belang aan uw privacy en willen daarom transparant zijn over de gegevens die we over u verzamelen en de manier waarop wij uw data verwerken.

Wie zijn wij?

Dear Planet (Amber Jano - Eénmanszaak)

Ekelendriesstraat 1
1755 Gooik
Vlaams-Brabant, België

Ondernemingsnummer 0711.891.908

Met de woorden ‘wij’, ‘we’, ’ons’ en ‘onze’ in deze verklaring refereren we naar Dear Planet.

Over ons privacybeleid

Dear Planet geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website met al haar onderdelen en de daarop ontsloten dienstverlening van Dear Planet. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden vindt u bovenaan deze verklaring. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons of in opdracht van ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

De bedrijven en diensten waarmee wij samenwerken en die mogelijk ook uw gegevens verwerken (sub-verwerkers), hebben meestal het Engels als enige voertaal. De koppelingen naar hun privacybeleid die u in deze verklaring kan terugvinden, brengen u dus meestal naar een Engelstalige website. Een vertaling opnemen in deze verklaring en deze zonder uitzondering bijgewerkt houden telkens wanneer de betrokken dienst een aanpassing zou maken, is volstrekt onhaalbaar. Daarom vragen wij u vriendelijk om indien zulks gewenst is, ofwel in uw browser of in Google-zoekresultaten gebruik te maken van de automatische (Google) vertaling ofwel ons te contacteren zodat we u een vertaling van het betreffende onderdeel in de gewenste taal kunnen bezorgen.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u met ons contact opnemen. U vindt de contactgegevens bovenaan dit privacybeleid.

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Wij maken voornamelijk gebruik van gekende en gerenommeerde externe platformen en diensten voor onze website, webwinkel, mailing, boekhouding, etc. Deze bedrijven en diensten hebben noodzakelijkerwijs een doorgedreven beleid inzake beveiliging, back-ups en privacy en kunnen worden gecontroleerd door officiële instanties op naleving van de geldende privacy-wetgevingen zoals de GDPR (of ook Algemene verordening Gegevensbescherming – hierna vernoemd als AVG/GDPR) die van toepassing is geworden vanaf 25 mei 2018.

Ook kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens en naargelang nodig wordt geacht, voor korte of langere tijd bewaard worden op lokale gegevensdragers van Dear Planet (smartphone, pc, papier) en dit meestal naar aanleiding van rechtstreekse communicatie tussen u en wij (e-mail, Messenger, telefoneren, briefwisseling, visitekaartje, etc.), voor het afdrukken van orders en verzendlabels, het opstellen van facturen, etc.

We verzoeken u om geen gegevens te verstrekken waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, noch genetische gegevens of gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen. Ingeval u deze gevoelige informatie toch verstrekt, betekent dit dat u instemt met het gebruik van deze informatie voor de doeleinden waartoe u deze hebt verstrekt.

Informatie of het gebruik van cookies - kleine bestanden die via uw browser op uw apparaat opgeslagen kunnen worden - vindt u onderaan deze privacyverklaring en meer specifiek in ons cookiebeleid.

Website en webhosting

Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress)

We maken gebruik van het populaire en gerenommeerde WordPress.com (website ontwikkeling, functies en hosting) en andere geïntegreerde diensten zoals Akismet (anti-spam) en Jetpack (o.a. beveiliging, prestaties, statistieken en sitebeheer) - al deze diensten zijn onderdelen van Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, verder vernoemd als ‘Automattic’ - voor de publicatie en beheer van onze website www.dear-planet.com

Behalve door de hiervoor vermelde (sub-)verwerkers, verzamelt of raadpleegt Dear Planet zelf geen andere persoonsgegevens. U kan onze website bezoeken en alle pagina’s raadplegen zonder enige interactiviteit (aanmelden, etc.). De website is bovendien vrijgemaakt van (gepersonaliseerde) advertenties. Er worden door deze sub-verwerkers enkel anonieme en/of geanonimiseerde gegevens verzameld en tijdelijk bewaard en die noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de website en om een beperkt aantal statische gegevens beschikbaar te kunnen stellen, zowel aan Dear Planet als aan haar sub-verwerkers.

Indien er toch gebruik wordt gemaakt van niet-geanonimiseerde persoonsgegevens, zal hiervoor expliciet uw toelating gevraag worden.

Voor:

 • automatisch verzamelde gegevens door gebruik van cookies (zie ook onze Cookie Policy) en andere bestanden doordat u tijdens uw eerste bezoek (sessie) in de cookie-melding (pop-up) de keuze maakt deze te accepteren. Indien u de keuze maakt om cookies te weigeren, worden enkel gebruik gemaakt van de noodzakelijke, technische cookies zodat u vooralsnog de website, eventueel met een beperktere functionaliteit, kan bezoeken

 • een interactie zoals het inschrijven op de nieuwsbrief, reacties plaatsen op een blog, het volgen van een blog en contact opnemen met Dear Planet doordat u zelf velden met uw gegevens invult of een vakje aanvinkt. Meer informatie over deze onderdelen vindt u hieronder.

 • het ‘liken’ van een blog door op de ‘Like this’-knop te klikken onderaan een blog. Voor deze functie dient u echter over een WordPress-account te beschikken en zich aan te melden.

Het Privacybeleid van zowel WordPress.com als dat van Akismet en Jetpack zijn vervat in de Privacy Policy van Automattic en is specifiek ook van toepassing op u als bezoeker (‘visitor’) van onze website.

 

Webwinkel-software

Ecwid Inc.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Ecwid en is ‘ingebed’ in de eigenlijke website (van vorige paragraaf), een website in een website als het ware.

Persoonsgegevens die u ten behoeve van deze dienstverlening (webwinkel) aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Ecwid heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. De verzamelde gegevens kunnen zijn: uw IP-adres en deze die u zelf invult zoals uw naam, adres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres alsook deze nodig voor het verwerken van aankopen: alle bestelgegevens en wijze van betaling (geen betaalkaartgegevens). Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor enig ander doel, noch delen met derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Ecwid behoudt zich evenwel het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Ecwid verwerkt, verzamelt, noch bewaart betaalkaartgegevens. De online betalingen worden verwerkt door een externe gespecialiseerde dienst Payment Service Provider (PSP - zie verder onder ‘Met wie delen wij uw data?’). Als bezoeker van onze webwinkel kan u aankopen doen zonder dat u zich hoeft aan te melden (‘Gast’). Indien u verkiest om aan te melden op uw account, zal Ecwid u per e-mail een link met tijdelijke geldigheid sturen waarmee u zich veilig kan aanmelden. U hoeft dus nooit wachtwoorden aan te maken of te onthouden. Ecwid is, op basis van de verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie voor beveiligde verbindingen (HTTPS) en het gebruik van beveiligde hosting zoals Amazon Web Services, een van de meest betrouwbare en veilige hosting-oplossingen. Bovendien maakt Ecwid deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en heeft verklaard te voldoen aan de meest recente AVG/GDPR-vereisten.

 

Nieuwsbrief

MailChimp

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we uw e-mailadres, voornaam en naam op. Die gegevens hebben we nodig om u de nieuwsbrief te kunnen versturen. Het inschrijvingsformulier op onze website wordt verwerkt door Mailchimp en haar sub-verwerkers waar deze gegevens veilig worden opgeslagen. Andere gegevens die Mailchimp eventueel automatisch kan verzamelen zijn uw IP-adres, uw besturingssysteem, uw gebruikte browser, uw browser-activiteit en andere informatie over uw systeem en verbinding en hoe u met onze websites en andere websites communiceert. In voorkomend geval en in overeenstemming met de AVG/GDPR zal Mailchimp expliciet om uw toestemming vragen voor het verzamelen en bewaren van gegevens.

Wanneer u onze nieuwsbrief leest, verzamelen we ook bepaalde statistieken in MailChimp. Meer bepaald gaat het hier om informatie over je browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat je de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

MailChimp beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Hier kan u het Mailchimp Privacy Policy - in het Engels - terugvinden dat voor u, als ‘bezoeker’ van de toepassing is. Indien gewenst, kan u meestal de pagina in uw browser automatisch laten vertalen (door Google).

Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan u zich op elk moment uitschrijven met behulp van een link in de nieuwsbrief.

Contactformulier

WordPress.com

Als u op onze website het contactformulier invult, slaan we het tijdstip van verzenden, het IP-adres en de gegevens die u invult zoals naam, e-mailadres, eventueel website en boodschap veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen. Voor onze website maken we gebruik van WordPress (Automattic) voor de hosting en de ontwikkeling. Wordpress verwerkt het contactformulier en slaat deze gegevens tijdelijk op op beveiligde servers in de EU en de VS. Hier kan u het WordPress.org Privacybeleid terugvinden.

Om inzendingen van onze contactformulieren op spam te kunnen filteren, maken wij gebruik van Akismet (Automattic). Akismet controleert uw bericht, uw e-mailadres en uw IP-adres op spam en slaat deze gegevens tijdelijk op op beveiligde servers in de EU en de VS. 

Een kopie van het contactformulier wordt ons per e-mail bezorgd en kan eventueel lokaal bewaard worden.

Het Privacybeleid van zowel WordPress.com als dat van Akismet zijn vervat in deze Privacy Policy van Automattic en is van toepassing op u als bezoeker (‘visitor’) van onze website.

Reacties - Blog

WordPress.com

Wanneer u reageert op een blogpost via onze website, dan slaan we het tijdstip van verzenden, het IP-adres en de gegevens die u invult zoals naam, e-mailadres, eventuele website en uw reactie op. Deze informatie is nodig om de reactie op de blog van onze website te tonen en u eventueel een antwoord te kunnen geven. Ook kan u expliciet aanvinken dat u verwittigd wilt worden via uw opgegeven e-mailadres wanneer er nieuwe reacties worden geplaatst op de respectievelijke blog en/of wanneer er een nieuwe blog wordt geplaatst. Wordpress (Automattic) verwerkt deze gegevens en slaat ze tijdelijk op op beveiligde servers in de EU en de VS.

Het Privacybeleid van WordPress.com is vervat in deze Privacy Policy van Automattic en is van toepassing op u als bezoeker (‘visitor’) van onze website.

Een kopie van uw reactie wordt ons per e-mail bezorgd en kan eventueel tijdelijk lokaal bewaard worden.

 

Volgen - Blog

WordPress.com

Wanneer u een blogpost via onze website wilt volgen, dan slaan we de datum ‘sinds’ op alsook uw e-mailadres (voor bezoekers zonder WordPress-account) of uw schermnaam en gebruikersnaam (voor bezoekers met WordPress-account) die u invult. Wordpress (Automattic) verwerkt deze gegevens en slaat ze tijdelijk op op beveiligde servers in de EU en de VS.

Het Privacybeleid van WordPress.com is vervat in de Privacy Policy van Automattic en is van toepassing op u als bezoeker (‘visitor’) van onze website. 

Een bericht met deze gegevens wordt ons per e-mail bezorgd en kan eventueel lokaal bewaard worden.

 

Facturatie en boekhouden

Baker Tilly Belgium (Aalst)

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Bakertilly. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van boekhoudkundige verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Baker Tilly Belgium is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Baker Tilly Belgium gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Hier vindt u bij wijze van toelichting het privacybeleid van Baker Tilly dat van toepassing is op Dear Planet (en dus niet rechtstreeks op u).

Koerierdiensten

BPost

Voor het verzenden van pakjes maken we gebruik van de online verzendservice van BPost (parcel.bpost.be). Wij delen uw naam, adres, e-mailadres en uw taalvoorkeur - eventueel het gekozen BPost-afhaalpunt en voor buitenlandse zendingen ook uw verstrekte telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de verzending van uw pakket. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. BPost is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. BPost gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Hier vindt u bij wijze van toelichting het privacybeleid van BPost.

Samenwerkingen en verkoopovereenkomsten

Als u klant bij ons bent en aankopen maakt, slaan we ook uw contact- en bestelgegevens op. Die gegevens zijn ondermeer nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen, voor het voeren van de wettelijke boekhoudingen en om aan de garantieverplichtingen te kunnen voldoen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Met uitzondering wanneer dit noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst, zal Dear Planet u nooit onderwerpen aan geautomatiseerde besluiten, met name aan de hand van ‘profilering’ die rechtsgevolgen voor u kan hebben of u ‘anderszins in aanmerkelijke mate kan treffen’ (art. 22 AVG). Met ‘geautomatiseerde besluitvorming’ wordt bedoeld, besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een persoon.

 

Met wie delen wij uw data?

Zoals hierboven reeds vermeld, schakelen we externe bedrijven en personen in om onze dienst te faciliteren, om de dienst namens ons te verlenen, om dienst gerelateerde taken uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze dienst wordt gebruikt.

Deze (sub-)verwerkers hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken. Deze verwerkers garanderen uw privacy via een verwerkersovereenkomst die wij met hen afsluiten.

Naast deze (sub-)verwerkers maakt enkel Dear Planet gebruik van uw gegevens. Wij delen uw data dus niet met anderen.

BELANGRIJK: na de laatste stap van het aankoopproces wordt u doorverwezen naar een Payment Service Provider (PSP) zoals Mollie en Paypal en die uw betaalgegevens zal verwerken in een apart venster in uw browser. Deze bekende en gerenommeerde diensten verwerken rechtstreeks met u uw persoons- en betaalgegevens die nodig zijn voor de betaaltransactie en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Dear Planet. Een verwerkersovereenkomst met deze diensten is dus niet van toepassing. Het privacybeleid van deze diensten is rechtstreeks van toepassing ten opzichte van u als gebruiker.

SOCIALE MEDIA: op onze website maken we gebruik van knoppen waarmee u eenvoudig kan delen via uw geprefereerde (sociale) mediakanaal. Hiervoor hebben we gekozen voor Easy Social Share-knoppen omdat deze ‘deel-knoppen’ GEEN persoonsgegevens verzamelt, opslaat noch deelt met derden (Facebook, etc) en daardoor volledig compatibel is met de AVG/GDPR. Alle deelknoppen, volumeteller-knoppen, sociale profielknoppen en inschrijvingsformulieren worden statisch op onze website gegenereerd met gewone code. Het is pas wanneer u bijvoorbeeld klikt op een van de sociale-mediaknoppen op onze website en u wordt omgeleid via aparte browservensters of applicaties (Instagram, Facebook, Pinterest, Messenger, Linkedin, e-mail, etc.) naar uw eigen account dat u dan beslist om onze en uw gegevens te delen met het mediakanaal. Op dat ogenblik handelt u rechtstreeks met de betrokken dienst en waarbij hun privacy- en cookiebeleid van toepassing is op u.

 

Hoe beschermen wij uw data?

Dear Planet hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen en slaan we uw data op in een beveiligde database. ‘Veilig’ is echter een relatief begrip - indien hackers zelfs in het Pentagon zijn kunnen inbreken! Daarom vermijdt Dear Planet in de mate van het mogelijke om persoonsgegevens op eigen gegevensdragers te bewaren en zoveel mogelijk gebruik te maken van de zeer betrouwbare en veilige oplossingen die onze verwerkers aanbieden. Op die manier trachten wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Dear Planet en haar verwerkers trachten in de mate van het mogelijke uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op de, naargelang de categorie, verschillende bewaartermijnen bij onze verwerkers heeft Dear Planet geen vat, maar heeft, daar waar nodig, met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement) waaruit blijkt dat de verwerker de privacywetgeving (volgens AVG/GDPR) respecteert.

Indien van toepassing zoals bijvoorbeeld voor boekhouden, belastingen, garanties, etc., zullen wij in regel uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan 3 jaar na het aflopen van de wettelijke minimum bewaartermijnen.

 

Welke rechten heeft u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Dear Planet richten door contact te nemen met ons via het contactformulier. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

 

Informatie over kinderen

Onze website is niet gericht naar jonge kinderen, dus als u jonger bent dan 13 jaar, vragen we u onze website niet te gebruiken of geen persoonlijke informatie te verstrekken. Het is de verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers om toezicht te houden op het gebruik van onze website door hun kinderen. Dear Planet verzamelt niet bewust persoonlijke identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten stelligste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen zodat wij de gepaste maatregelen kunnen nemen om dergelijke informatie uit onze administratie te verwijderen.

 

Cookies

Net als elke andere website gebruikt ook onze website en de onderdelen ervan ‘cookies’. 

De manier hoe onze website gebruik maakt van cookies is vastgelegd in ons cookiebeleid. Dit beleid vin

 

Wijzigbaarheid

Dear Planet heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. Daarom is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op - zie bovenaan.

Retourbeleid (webshop)

RETOURBELEID

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Dear Planet. Met “Consument” wordt bedoeld elke natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Bedenktijd

Dit is de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals bepaald in vorige paragraaf.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping – meegestuurd met de levering ofwel beschikbaar op de e-commerce website van Dear Planet – of op andere ondubbelzinnige wijze, schriftelijk per post of per e-mail, aan de Ondernemer. 

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in vorige paragraaf bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken en waarbij de Klant op vraag van de Ondernemer bewijs moet kunnen voorleggen van de effectieve afgifte. Hiervoor komen in praktijk enkel aangetekende zendingen en zendingen met ‘Track&Trace’ in aanmerking.

De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, ongebruikt, in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Klant kan ook opteren om, na afspraak, het product zelf of een door de Klant aangewezen derde, terug te brengen naar Dear Planet te Wolvertem of op aanvraag van de Klant naar een ander, door de Ondernemer schriftelijk en ondubbelzinnig kenbaar gemaakt adres. 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. Tenzij de Klant het product zelf terugbrengt, wordt het ten stelligste aangeraden dat de Klant de retour-zending tegen ‘handtekening bij ontvangst’ en desgevallend ‘verzekerd’ laat gebeuren. Zo niet is de bewijslast door de Klant dat het pakket daadwerkelijk en succesvol werd geretourneerd praktisch onmogelijk. 

De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Dear Planet zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van onder andere het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, in geval van verbruiksgoederen wanneer de inhoud of hoeveelheid, al dan niet gedeeltelijk, verbruikt werd, beschadigde originele verpakking, onvoldoende beschermd terugsturen, verlies of beschadiging tijdens de terugzending. De Klant blijft evenwel aansprakelijk voor schade en/of verlies tijdens het terugzenden, ook al ligt de fout geheel bij de vervoerder. Hiervoor kan de Klant zich optioneel verzekeren bij de meeste vervoerders. De behandeling en de verantwoordelijkheid voor alle communicatie, geschillen, bewijsvoering en dergelijke die zouden ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Klant en de door hem of haar aangestelde vervoerder voor het terugzenden, blijven ten alle tijde bij de Klant en diens aangestelde vervoerder.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten en de Klant verzocht heeft om de verrichting van deze diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst, aan hetgeen reeds geleverd is op het moment dat hij de Ondernemer ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept of in het geval van de huur van fysieke goederen, het moment dat samenvalt met de postdatum van de retourzending of de datum van het terugbrengen door de Klant of het afhalen door de Ondernemer.

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen of de Klant het product zelf terugbrengt, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.

De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode of het product door de Ondernemer zelf wordt afgehaald of het product door de Klant zelf wordt teruggebracht. De terugbetaling is steeds kosteloos voor de Klant.

Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de koper effectief betaalde bedrag voor het product en de levering ervan. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden met behoud van alle voorwaarden en geldigheidstermijn van de oorspronkelijke waardebon.

Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [mits de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];

 • catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding alsook live events en live cursussen, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien uitgezonderd wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend tenminste 14 dagen voor de aanvang van elk respectievelijk onderdeel van de dienst

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Dear Planet geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 • behalve voor goederen uit voorraad, de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

 • de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 • goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Het modelformulier voor herroeping van een overeenkomst kan de Klant eenvoudig downloaden van onze website

VERZENDIG EN BETALING

Verzending & Betalingsinfo - webshop

Online aankopen – Tot stand komen van de overeenkomst

Iedere bezoeker van de e-commerce website kan het aanbod bekijken. De Klant kan enkel als gast een bestelling plaatsen. Er worden geen accounts en wachtwoorden bewaard.

De bestelprocedure via onze webshop verloopt in een aantal duidelijke stappen om de aankoop of bestelling af te ronden. Elke stap blijft zichtbaar en kan indien gewenst opnieuw aangepast worden.

De Klant heeft, zonder bijhorende kosten, de keuze tussen een aantal online betaalmogelijkheden waaronder Bancontact, kredietkaarten, etc.

Een overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde verder in dit artikel, wanneer de Klant met succes de bestelprocedure heeft voltooid en aan de daarbij gestelde voorwaarden heeft voldaan en, behalve wanneer het saldo nul euro bedraagt, de betaling van het saldo van de prijs of – in voorkomend geval – het voorschot met succes werd afgehandeld. Indien de betaling van de prijs of voorschot gebeurt per bankoverschrijving via kanalen eigen aan de Klant zoals o.a. online bankieren of papieren overschrijving, komt de overeenkomst bovendien in dit geval pas tot stand na ontvangst van het saldo of voorschot op de rekeningen van de Ondernemer.

Indien de bestelling integraal via de e-commerce website werd afgehandeld, met of zonder gebruik te maken van de geïntegreerde betaalmethoden, ontvangt de Klant hiervan onverwijld een bevestiging via het door de Klant opgegeven e-mailadres. Ontvangt de Klant geen bevestiging van bestelling binnen vijftien minuten na het afronden van de bestelprocedure, ook niet in spam-folders, dan wordt de Klant ten zeerste aangeraden om contact op te nemen met de klantendienst. Dit kan steeds via e-mail of andere aangeboden elektronische communicatiemiddelen of nog telefonisch tijdens de kantooruren. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden, tenzij de Ondernemer kan aantonen dat de bevestiging daadwerkelijk werd verzonden, binnen een redelijke termijn en nog voor het initiatief van de Klant om de overeenkomst te ontbinden. Het gebrek van ontvangst door de Klant van de bevestiging van bestelling door ondermeer de invoer van een foutief e-mailadres door de Klant, de ontvangst van berichten in o.a. spam-folders, het tegenhouden van berichten door o.a. virusscanners, interne servers, etc. doen geen afbreuk aan de overeenkomst.

Indien de bestelling niet integraal via de e-commerce website kan worden afgehandeld zoals ondermeer voor specifieke bestellingen, bestellingen op maat of niet op voorraad en waarbij de Klant na individuele communicatie, schriftelijk en al dan niet via elektronische weg, een offerte ontvangt, komt de overeenkomst in dit geval pas tot stand na aanvaarding door Klant van de offerte en de daarbij gestelde voorwaarden en in voorkomend geval, na ontvangst van de betaling door de Klant van een voorschot of het saldo van de prijs op de rekeningen van de Ondernemer.

De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden Indien een bestelling niet wordt aanvaardt, zal de Klant hiervan op de hoogte gebracht worden onder vermelding van de reden. 

De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

 • het adres van de vestiging van de Ondernemer waar de Klant schriftelijk met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 • indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Leveringsmethoden

De Klant heeft de keuze uit verschillende leveringsmethoden afhankelijk van het land van bestemming en welke duidelijk worden weergegeven tijdens de bestelprocedure samen met de eventuele verzendingskosten:

 • afhalen in de vestiging te 1861 Wolvertem (België), Meusegemstraat 118A: steeds gratis ongeacht het aankoopbedrag – afhaling enkel mogelijk na afspraak

 • verzending naar PostPunt of Postkantoor (ENKEL België): de Klant dient hiervoor het gewenste PostPunt/Postkantoor in het vak ‘Commentaar’ te vermelden tijdens de laatste stap (‘betaalinformatie’) – voordelen: nooit meer thuis wachten op bode of een gemiste levering – levering/oppikken meestal ook mogelijk op zaterdag – vele PostPunten bieden ruime openingsuren – 14 dagen tijd voor afhaling – melding van BPost dat pakket klaar ligt voor afhaling – breng zeker uw identiteitskaart mee

 • verzending naar een door de Klant opgegeven adres (: de ontvanger dient meestal aanwezig te zijn tijdens de afgifte van het pakket voor een handtekening en/of niet-passend in brievenbus – eenvoudig en makkelijk indien men meestal aanwezig is op het opgegeven adres

De verzending wordt uitgevoerd door vertrouwde pakketdiensten zoals BPost ofwel door de Ondernemer zelf. 

Leveringstermijnen

Bindende leveringstermijnen

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling van goederen uit voorraad, deze goederen ofwel aan de woonplaats van de Klant of pakket-afhaalpunt geleverd ofwel ter beschikking gesteld voor afhaling in de vestiging of afhaalpunt van de Ondernemer en dit volgens de door de Klant gekozen leveringswijze.

Voor goederen die niet op voorraad zijn maar toch kunnen nabesteld worden, bestellingen op maat of volgens de specificaties van de Klant gelden andere, niet-bindende leveringstermijnen. Deze staan vermeld bij het desbetreffende product of worden uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden bestellingen die meerdere producten bevatten met een verschillende levertijd, steeds gezamenlijk geleverd in een enkel pakket. De leveringstermijn die dan in acht dient genomen te worden is deze van het product met de langste leveringstermijn.

Niet-bindende en louter informatieve leveringstermijnen

Dear Planet zal alles in het werk stellen om alle overeenkomsten (bestellingen) met bekwame spoed uit te voeren. Verzendingen en afhalingen gebeuren twee tot driemaal per week en meestal op maandag en donderdag. Indien dit samenvalt met een feestdag, gebeurt de verzending de daaropvolgende dag dat BPost kantoren open zijn. Bestellingen op maandag en donderdag en die nog voor 14 uur geplaatst werd door de Klant, kunnen meestal nog op dezelfde dag verwerkt worden. In praktijk betekent dit een levering binnen 1 tot 4 werkdagen.

Indien de Klant heeft gekozen voor ‘Afhalen’ dient de Klant tijdens het bestelproces een beschikbare tijd en datum te selecteren. Zodra de goederen klaar staan voor afhaling, ontvangt de Klant hiervoor een bericht.

Landen van bestemming

Verzendingen voor bestellingen die volledig online worden afgehandeld via de webwinkel kunnen voorlopig enkel naar België verzonden worden en dit om ecologische redenen. Voor digitale goederen zoals downloads gelden deze beperkingen niet en kunnen wereldwijd besteld worden. 

Op aanvraag en onder voorbehoud kunnen bestellingen naar de buurlanden worden verzonden. Hiervoor dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst.

Verlies of beschadiging

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld schriftelijk, al dan niet via elektronische weg, worden gemeld aan de Ondernemer.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Ondernemer was geboden.

bottom of page